پر کردن گزینه های مشخص شده(کادر آبی رنک) الزامی می باشند.
*
*
*
*